loader
27.11.2020

Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – ETAP II

Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – ETAP II

O  projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.01.04.02-30-0004/19
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   od 2021-04-01 do 2022-11-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 686 385,00
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  1 423 227,24
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.
Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez dalszy rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu w terminie: 01.04.2021 - 30.06.2022 roku. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją projektu pt:”Promocja gospodarcza powiatu pilskiego”.


Cele szczegółowe:

 • wzrost dostępu MŚP do rynków zagranicznych,
 • wzrost poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie poprzez rozwój eksportu na rynkach zagranicznych,
 • rozwój oferty  gospodarczej i inwestycyjnej regionu,
 • kampania powiatowa mająca na celu szeroką promocję projektu i pozyskanie MŚP na targi gospodarcze,
 • międzynarodowa kampania promocyjna, mająca na celu zwiększenie szans na napływ inwestorów,
 • ukazanie silnych stron i atutów powiatu pilskiego na arenie międzynarodowej/krajowej,
 • rozwój Marki Wielkopolski.

Projekt polega na:

 • udziale w międzynarodowych imprezach targowych za granicą,
 • usługach doradczo - szkoleniowych w zakresie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 • opracowywaniu analiz rynków perspektywicznych,
 • opracowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych o charakterze międzynarodowym i krajowym,
 • opracowanie i przeprowadzenie powiatowej kampanii promocyjno-informacyjnej i międzynarodowej kampanii w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu,
 • promocji gospodarczej i inwestycyjnej w mediach międzynarodowych,
 • przygotowanie konferencji prasowej otwierającej projekt,
 • przygotowanie forum gospodarczego.

 
Planowane efekty projektu:

 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach,
 • doprowadzenie do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki powiatu pilskiego,
 • wzmocnienie potencjału powiatu pilskiego poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu.

 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 
 
ZADANIE 1. SPECJALISTA DS. INTERNACJONALIZACJI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie pracownika specjalisty ds. internacjonalizacji w celu świadczenia usług na rzecz beneficjenta docelowego (MŚP) w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu.
 

ZADANIE 2. MŁODSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie pracownika młodszego specjalisty ds. promocji na rzecz beneficjenta docelowego (MŚP) w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu.
 
 
ZADANIE 3. KIEROWNIK PROJEKTU:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie kierownika projektu w celu nadzorowania i koordynowania prac w toku realizacji projektu.
 

ZADANIE 4. SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie pracownika specjalisty ds. rozliczeń w celu rozliczania wydatków projektu i sporządzania sprawozdań finansowych.
 
 
ZADANIE 5. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2022-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Dubaj
 
Udział w targach gospodarczych przyczyni się do promocji regionalnej gospodarki powiatu pilskiego, także poprzez promocję MŚP na wybranych targach branżowych, co w konsekwencji umożliwi większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki oraz przyczyni się do rozwoju kompleksowego systemu promocji gospodarczej regionu (obszar: rozwój oparty na ICT  i przemysł jutra).
 

ZADANIE 6. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ – MŚP:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2022-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Dubaj
 
W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców z sektora MŚP na międzynarodowych targach gospodarczych odbywających się za granicą. Udział w targach jest odpowiedzią MŚP, związaną z koniecznością nawiązania trwałej współpracy handlowej (pozyskania nowych kontrahentów, zdobycia nowych rynków). Uczestnikami targów będą JST (Wnioskodawca - Powiat Pilski) oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP, wpisujące się w wybrane, najbardziej perspektywiczne inteligentne specjalizacje regionalne województwa Wielkopolskiego. Targi będą dla MŚP pomocą de minimis.
 
 
ZADANIE 7. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2022-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Chiny
 
Udział w targach gospodarczych przyczyni się do promocji regionalnej gospodarki powiatu pilskiego, także poprzez promocję MŚP na wybranych targach branżowych, co w konsekwencji umożliwi większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki oraz przyczyni się do rozwoju kompleksowego systemu promocji gospodarczej regionu (obszar: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów).
 
 
ZADANIE 8. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ – MŚP:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2022-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Chiny
 
W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców z sektora MŚP na międzynarodowych targach gospodarczych odbywających się zagranicą. Udział w targach jest odpowiedzią MŚP, związanyą z koniecznością nawiązania trwałej współpracy handlowej (pozyskania nowych kontrahentów, zdobycia nowych rynków). Uczestnikami targów będą JST (Wnioskodawca - Powiat Pilski) oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP, wpisujące się w wybrane, najbardziej perspektywiczne inteligentne specjalizacje regionalne województwa Wielkopolskiego. Targi będą dla MŚP pomocą de minimis.
 
 
ZADANIE 9. OPRACOWANIE ANALIZY RYNKU PERSPEKTYWICZNEGO – AMERYKI POŁUDNIOWEJ WRAZ Z ANALIZĄ OKREŚLENIA POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2021-09-30
 
Opracowanie analizy perspektywicznego rynku docelowego, pozwoli na pogłębienie wiedzy nt. rynku docelowego oraz w konsekwencji wykorzystanie szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego na nowych rynkach zagranicznych. Przyczyni się to do rozszerzenia dotychczasowej oferty gospodarczej powiatu pilskiego o sektory do tej pory nieeksportowane, których analizy wykazują trendy wzrostowe, a w konsekwencji na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej całego regionu powiatu pilskiego/Wielkopolski i jego rozpoznawalności na arenie międzynarodowej.
 
 
ZADANIE 10.  OPRACOWANIE ANALIZY RYNKU PERSPEKTYWICZNEGO - AFRYKI WRAZ Z ANALIZĄ OKREŚLENIA POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2021-09-30
 
W ramach projektu zaplanowano opracowanie pogłębionej analizy perspektywicznego rynku docelowego - Afryki, w celu maksymalizacji szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego powiatu pilskiego na wskazanym rynku. Opracowanie analizy jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie konieczności pogłębienia wiedzy na temat docelowych rynków zagranicznych, niezbędnej do zdobycia nowych rynków oraz pozyskania partnerów / inwestorów.
 

ZADANIE 11. USŁUGI DORADCZO - SZKOLENIOWE W ZAKRESIE WSPARCIA INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W FORMIE „BIZNESOWEGO BRUNCHU":
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2022-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 
Szkolenia wpłyną na umiędzynarodowienie przedsiębiorców MŚP z powiatu pilskiego, wpisujących się w obszar inteligencji specjalizacji. Realizacja szkoleń przyczyni się do podniesienia wiedzy MŚP z zakresu możliwości wejścia na rynki zagraniczne. Planuje się także, że większość z firm uczestniczących w szkoleniach - rozpocznie lub znacznie rozszerzy ekspansję na rynki zagraniczne, zwiększy wymianę handlową oraz nawiąże międzynarodową współpracę z innymi podmiotami.
 
 
ZADANIE 12. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2021-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano aktualizację i druk materiałów informacyjno - promocyjnych w formie broszur, mających na celu promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu, poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród zagranicznych partnerów, potencjalnych inwestorów i kontrahentów oraz poprawę dostępu do informacji o regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych i inwestycyjnych.  
 


ZADANIE 13. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2021-06-30
 
Zaplanowano przygotowanie materiałów informacyjno - promocyjnych w formie roll-up, mającego na celu promocję projektu i jego wizualizację zarówno wśród MŚP, jak i potencjalnych inwestorów i kontrahentów.  


 
ZADANIE 14. PRZYGOTOWANIE KONFERENCJI PRASOWEJ OTWIERAJĄCEJ PROJEKT:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2021-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano organizację wydarzenia promocyjno-informacyjnego w formie konferencji prasowej, mającej na celu poinformowanie wszystkich zainteresowanych grup o rozpoczęciu realizacji projektu, w tym w szczególności: JST, MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu. Dodatkowo, na konferencję zaproszone zostaną także regionalne media - celem skutecznego promowania projektu w regionie powiatu pilskiego.

 


 
   
ZADANIE 15. OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE POWIATOWEJ KAMPANII PROMOCYJNO - INFORMACYJNEJ (SKIEROWANEJ DO MŚP Z POWIATU PILSKIEGO):
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-06-30
 
W projekcie zaplanowane zostało przeprowadzenie promocyjnej i wizerunkowej kampanii powiatowej - skierowanej do MŚP z regionu powiatu pilskiego. Jej celem jest szeroka promocja projektu i zachęcenie przedsiębiorców do udziału w targach gospodarczych za granicą. Działanie to jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego zarówno w zakresie stworzenia kompleksowego systemu promocji i wizualizacji projektu, jak i w zakresie zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności.
 
 
ZADANIE 16. OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE MIĘDZYNARODOWEJ KAMPANII W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ I INWESTYCYJNEJ REGIONU POWIATU PILSKIEGO (SKIEROWANEJ DO ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW):
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-04-01 do 2022-06-30
 
W projekcie zaplanowane zostało opracowanie i przeprowadzenie międzynarodowej kampanii w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej powiatu pilskiego (skierowanej do zagranicznych inwestorów). Jej celem jest szeroka promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu skoncentrowana na zachęceniu zagranicznych inwestorów do inwestowania oraz rozwijania swojego biznesu w powiecie pilskim.
 
 
ZADANIE 17. PRZYGOTOWANIE FORUM GOSPODARCZEGO:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2022-01-01 do 2022-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano organizację wydarzenia promocyjno-informacyjnego w formie forum gospodarczego o zasięgu międzynarodowym, łączącego aspekt gospodarczy z inwestycyjnym oraz sferę biznesową z instytucjami otoczenia biznesu, w której weźmie udział ok. 60 uczestników (JST, MŚP, inwestorów, instytucji otoczenia biznesu, etc). Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami.

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE