loader
27.11.2020

Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego

Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego

Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
 
Informacja o  projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.01.04.02-30-0001/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   od 2019-09-02 do 2023-10-19
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 082 783,99 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  722 926,26
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.
Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu w terminie: 02.09.2019 - 30.09.2023 roku.


Cele szczegółowe:

 • wzrost poziomu handlu zagran. MŚP w regionie poprzez zdobycie nowych rynków zagranicznych.;
 • wzrost dostępu MŚP do rynków zagranicznych
 • międzynarodowa i krajowa promocja możliwości inwestycyjnych, mająca na celu zwiększenie szans na napływ inwestorów i poprawę sytuacji gospodarczej, w tym na rynku pracy;
 • połączenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej celem ukazania silnych stron i atutów regionu na arenie międzynarodowe/krajowej ;
 • stworzenie i rozwój kompleksowy oferty inwestycyjnej regionu ;
 • budowa Marki Wlkp.

Projekt polega na:

 • udziale w międzynarodowych targach gospodarczych,
 • usługach doradczo - szkoleniowych dla MŚP w zakresie internacjonalizacji,
 • usługach doradczo-szkoleniowych dla JST w zakresie pozyskania inwestora,
 • opracowywaniu analiz rynków docelowych,
 • stworzeniu platformy internetowej poświęconej internacjonalizacji,
 • opracowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych oraz dotyczących Marki Wielkopolski,
 • przygotowaniu filmu promocyjnego,
 • wdrożeniu systemy certyfikacji,
 • promocji gospodarczej i inwestycyjnej w mediach międzynarodowych,
 • przygotowanie konferencji ogólnopolskiej i otwierającej projekt.

 
Planowane efekty projektu:

 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach,
 • doprowadzenia do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki powiatu pilskiego,
 • wzmocnienia potencjału powiatu pilskiego poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu,
 • pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 
 
ZADANIE 1. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-12-06 do 2023-07-17
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 

Udział w targach gospodarczych przyczyni się do promocji regionalnej gospodarki powiatu pilskiego, także poprzez promocję MŚP na wybranych targach branżowych, co w konsekwencji umożliwi większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki oraz przyczyni się do rozwoju kompleksowego systemu promocji gospodarczej regionu.

 
ZADANIE 2. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ – MŚP:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-12-06 do 2023-07-17
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 

W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców z sektora MŚP na międzynarodowych targach gospodarczych odbywających się zagranicą. Udział w targach jest odpowiedzią MŚP, związanych z koniecznością nawiązania trwałej współpracy handlowej (pozyskania nowych kontrahentów, zdobycie nowych rynków). Uczestnikami targów będą JST (Wnioskodawca - Powiat Pilski) oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP, wpisujące się w wybrane, najbardziej perspektywiczne inteligentne specjalizacje regionalne województwa Wielkopolskiego. Targi będą dla MŚP pomocą de minimis.

 
ZADANIE 3. USŁUGI DORADCZO - SZKOLENIOWE W ZAKRESIE WSPARCIA INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W FORMIE „BIZNESOWEGO BRUNCHU":
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-07-15 do 2021-11-04
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Piła, Hotel Rodło

Szkolenia wpłyną na umiędzynarodowienie przedsiębiorców MŚP z powiatu pilskiego, wpisujących się w obszar inteligencji specjalizacji. Realizacja szkoleń przyczyni się do podniesienia wiedzy MŚP z zakresu możliwości wejścia na rynki zagraniczne. Planuje się także, że większość z firm uczestniczących w szkoleniach - rozpocznie lub znacznie rozszerzy ekspansję na rynki zagranicznym, zwiększy wymianę handlową oraz nawiąże międzynarodową współpracę z innymi podmiotami.

 
ZADANIE 4. USŁUGA SZKOLENIOWO-DORADCZA W ZAKRESIE POZYSKANIA INWESTORÓW:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-07-15 do 2021-09-10
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania

Szkolenia przyczynią się do podniesienia wiedzy z zakresu pozyskiwania inwestorów przez przedstawicieli JST z powiatu pilskiego, co w konsekwencji przełoży się na rozwój regionu oraz nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi w celu zwiększenia ilości inwestorów, co pozwoli na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu pilskiego.

 
ZADANIE 5. OPRACOWANIE ANALIZY PERSPEKTYWICZNEGO RYNKU DOCELOWEGO - AZJATYCKIEGO (BLISKI I DALEKI WSCHÓD) WRAZ Z ANALIZĄ OKREŚLENIA POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-01-24 do 2020-05-06

Opracowanie analizy perspektywicznego rynku docelowego, pozwoli na pogłębienie wiedzy nt. rynku docelowego oraz w konsekwencji wykorzystanie szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego na nowych rynkach zagranicznych. Przyczyni się to do rozszerzenie dotychczasowej oferty gospodarczej powiatu pilskiego o sektory do tej pory nieeksportowane, których analizy wykazują trendy wzrostowe, a w konsekwencji na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej całego regionu powiatu pilskiego/Wielkopolski i jego rozpoznawalności na arenie międzynarodowej.


ZADANIA 6.  OPRACOWANIE ANALIZY PERSPEKTYWICZNEGO RYNKU DOCELOWEGO - AMERYKI PÓŁNOCEJ, WRAZ Z ANALIZĄ OKREŚLENIA POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-01-24 do 2020-05-06
 

Podmiot odpowiedzialny - Powiat Pilski. W ramach projektu zaplanowano opracowanie pogłębionej analizy perspektywicznego rynku docelowego - Ameryka Północna, w celu maksymalizacji szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego powiatu pilskiego na wskazanym rynku. Opracowanie analizy jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie konieczności pogłębienia wiedzy na temat docelowych rynków zagranicznych, niezbędnej do zdobycia nowych rynków oraz pozyskania partnerów / inwestorów.


ZADANIE 7. STWORZENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ JAKO SYSTEMU KOMUNIKACJI, POŚWIĘCONEJ INTERNACJONALIZACJI I PROMOCJI GOSPODARCZEJI INWESTYCYJNEJ REGIONU:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-05-13 do 2023-06-30

Platforma ma za zadanie integrować JST, MŚP, inwestorów, kontrahentów, partnerów biznesowych/ handlowych oraz instytucje otoczenia biznesu. Na portalu udostępniona będzie także elektroniczna baza ofert inwestycji  z powiatu pilskiego. Portal stanowić zatem będzie nie tylko bazę wiedzy w zakresie internacjonalizacji, ale także bazę produktów/usług/firm, inwestorów i ofert inwestycyjnych. 

 
ZADANIE 8. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-02 do 2020-06-29

W ramach projektu zaplanowano przygotowanie materiałów informacyjno - promocyjnych w formie BROSZUR, mających na celu promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu, poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród zagranicznych partnerów, potencjalnych inwestorów i kontrahentów oraz poprawę dostępu do informacji o regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych i inwestycyjnych. Przygotowanie materiałów jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjnej regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności.

 
ZADANIE 9. PRZYGOTOWANIE FILMU PROMOCYJNEGO:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-10-16 do 2019-12-30

W ramach projektu zaplanowano przygotowanie i nakręcenie FILMU promującego region powiatu pilskiego pod kątem gospodarczym i inwestycyjnym. Przygotowanie filmu promującego jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjnej regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności zarówno na rynku międzynarodowym, jak i krajowym.

 
ZADANIA 10. WDROŻENIE SYSTEMU "CERTYFIKACJI” -ZAKUP STATUETEK DLA MŚP ZA INTERNACJONALIZACJĘ GOSPODARKI REGIONALNEJ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-04 do 2023-09-27

W ramach projektu zaplanowano wdrożenie systemu „CERTYFIKACJI” za internacjonalizację gospodarki regionalnej. Zakupione zostaną statuetki, które otrzymają przedsiębiorstwa z sektora MŚP, biorące udział w projekcie, które potencjalnie w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia poziomu handlu zagranicznego w regionie, a co za tym idzie wpłyną na umiędzynarodowienie gospodarki powiatu pilskiego. Statuetki wraz z certyfikatem, będące częścią całości kampanii promocyjno-informacyjnej, pełnić będą rolę „wyróżniającą” MŚP na tle innych przedsiębiorstw, jako firmy międzynarodowej, prowadzącej aktywne działania zagranicą.


 ZADANIE 11. PROMOCJA GOSPODARCZA I INWESTYCYJNA W MEDIACH, W TYM KAMPANIA WIZERUNKOWA:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-04 do 2022-06-30

W projekcie zaplanowana została promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz kampania wizerunkowa w mediach międzynarodowych/krajowych - skierowanych do zagranicznych inwestorów. Promocja w mediach międzynarodowych jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjnej regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności. Działania w ramach zadania będą miały charakter MIĘDZYNARODOWY.

 
ZADANIE 12. PRZYGOTOWANIE OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-04 do 2023-09-29

W ramach projektu zaplanowano organizację wydarzenia promocyjno-informacyjnego konferencji, łączącej aspekt gospodarczy z inwestycyjnym oraz sferę biznesową z instytucjami otoczenia biznesu, w której weźmie udział ok. 60 uczestników (JST, MŚP, inwestorów, instytucji otoczenia biznesu, etc). Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami. Działania w ramach zadania będą miały charakter międzynarodowy.

 
ZADANIE 13. KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKTU:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-04 do 2019-11-13

W ramach projektu zaplanowano organizację wydarzenia promocyjno-informacyjnego: KONFERENCJI otwierającej projekt. Celem konferencji jest poinformowanie wszystkich zainteresowanych grup o rozpoczęciu realizacji projektu, w tym w szczególności: JST, MŚP czy instytucji otoczenia biznesu. Dodatkowo, na konferencję zaproszone zostaną także regionalne media - celem skutecznego promowania projektu w regionie powiatu pilskiego. Działania w ramach zadania będą miały charakter międzynarodowy.

 
ZADANIE 14. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH WIZUALIZACJI MARKI WIELKOPOLSKI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-04 do 2020-01-22

W ramach projektu zaplanowano przygotowanie materiałów promocyjno-wizualizacyjnych, dotyczących budowy marki wielkopolski, mających na celu opracowanie spójnej wizualizacji i promocji projektu, co umożliwi docelowym beneficjentom oraz pozostałym odbiorcom identyfikację z projektem.

 
ZADANIE 15. SPECJALISTA DS. INTERNACJONALIZACJI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-02 do 2022-06-30

W ramach projektu zaplanowano pracownika specjalistę ds. internacjonalizacji w celu świadczenia usług na rzecz beneficjenta docelowego (MŚP) w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu.

 
ZADANIE 16. MŁODSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-02 do 2023-10-19
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie pracownika młodszego specjalistę ds. promocji na rzecz beneficjenta docelowego (MŚP) w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu.

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE