loader
27.11.2020

Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego

Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego

Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
 
Informacja o  projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.01.04.02-30-0001/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   od 2019-09-02 do 2022-06-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 066 049,98
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  747 598,47
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.
Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu w terminie: 02.09.2019 - 30.06.2022 roku.


Cele szczegółowe:

 • wzrost poziomu handlu zagran. MŚP w regionie poprzez zdobycie nowych rynków zagranicznych.;
 • wzrost dostępu MŚP do rynków zagranicznych ;
 • międzynarodowa i krajowa promocja możliwości inwestycyjnych, mająca na celu zwiększenie szans na napływ inwestorów i poprawę sytuacji gospodarczej, w tym na rynku pracy;
 • połączenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej celem ukazania silnych stron i atutów regionu na arenie międzynarodowe/krajowej ;
 • stworzenie i rozwój kompleksowy oferty inwestycyjnej regionu ;
 • budowa Marki Wlkp.

Projekt polega na:

 • udziale w międzynarodowych targach gospodarczych,
 • usługach doradczo - szkoleniowych dla MŚP w zakresie internacjonalizacji,
 • usługach doradczo-szkoleniowych dla JST w zakresie pozyskania inwestora,
 • opracowywaniu analiz rynków docelowych,
 • stworzeniu platformy internetowej poświęconej internacjonalizacji,
 • opracowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych oraz dotyczących Marki Wielkopolski,
 • przygotowaniu filmu promocyjnego,
 • wdrożeniu systemy certyfikacji,
 • promocji gospodarczej i inwestycyjnej w mediach międzynarodowych,
 • przygotowanie konferencji ogólnopolskiej i otwierającej projekt.

 
Planowane efekty projektu:

 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach,
 • doprowadzenia do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki powiatu pilskiego,
 • wzmocnienia potencjału powiatu pilskiego poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu,
 • pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 
 
ZADANIE 1. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-01-01 do 2022-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 

Udział w targach gospodarczych przyczyni się do promocji regionalnej gospodarki powiatu pilskiego, także poprzez promocję MŚP na wybranych targach branżowych, co w konsekwencji umożliwi większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki oraz przyczyni się do rozwoju kompleksowego systemu promocji gospodarczej regionu.

 
ZADANIE 2. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH ZA GRANICĄ – MŚP:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-01-01 do 2022-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - USA (USA - CES, LAS VEGAS; NIEMCY - IMM, KOLONIA)
 

W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców z sektora MŚP na międzynarodowych targach gospodarczych odbywających się zagranicą. Udział w targach jest odpowiedzią MŚP, związanych z koniecznością nawiązania trwałej współpracy handlowej (pozyskania nowych kontrahentów, zdobycie nowych rynków). Uczestnikami targów będą JST (Wnioskodawca - Powiat Pilski) oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP, wpisujące się w wybrane, najbardziej perspektywiczne inteligentne specjalizacje regionalne województwa Wielkopolskiego. Targi będą dla MŚP pomocą de minimis.

 
ZADANIE 3. USŁUGI DORADCZO - SZKOLENIOWE W ZAKRESIE WSPARCIA INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W FORMIE „BIZNESOWEGO BRUNCHU":
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-01-01 do 2021-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Piła, Hotel Rodło

Szkolenia wpłyną na umiędzynarodowienie przedsiębiorców MŚP z powiatu pilskiego, wpisujących się w obszar inteligencji specjalizacji. Realizacja szkoleń przyczyni się do podniesienia wiedzy MŚP z zakresu możliwości wejścia na rynki zagraniczne. Planuje się także, że większość z firm uczestniczących w szkoleniach - rozpocznie lub znacznie rozszerzy ekspansję na rynki zagranicznym, zwiększy wymianę handlową oraz nawiąże międzynarodową współpracę z innymi podmiotami.

 
ZADANIE 4. USŁUGA SZKOLENIOWO-DORADCZA W ZAKRESIE POZYSKANIA INWESTORÓW:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-01-01 do 2021-08-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA - Piła, MDK "ISKRA"

Szkolenia przyczynią się do podniesienia wiedzy z zakresu pozyskiwania inwestorów przez przedstawicieli JST z powiatu pilskiego, co w konsekwencji przełoży się na rozwój regionu oraz nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi w celu zwiększenia ilości inwestorów, co pozwoli na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu pilskiego.

 
ZADANIE 5. OPRACOWANIE ANALIZY PERSPEKTYWICZNEGO RYNKU DOCELOWEGO - AZJATYCKIEGO (BLISKI I DALEKI WSCHÓD) WRAZ Z ANALIZĄ OKREŚLENIA POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-01-01 do 2021-03-31

Opracowanie analizy perspektywicznego rynku docelowego, pozwoli na pogłębienie wiedzy nt. rynku docelowego oraz w konsekwencji wykorzystanie szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego na nowych rynkach zagranicznych. Przyczyni się to do rozszerzenie dotychczasowej oferty gospodarczej powiatu pilskiego o sektory do tej pory nieeksportowane, których analizy wykazują trendy wzrostowe, a w konsekwencji na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej całego regionu powiatu pilskiego/Wielkopolski i jego rozpoznawalności na arenie międzynarodowej.


ZADANIA 6.  OPRACOWANIE ANALIZY PERSPEKTYWICZNEGO RYNKU DOCELOWEGO - AMERYKI PÓŁNOCEJ, WRAZ Z ANALIZĄ OKREŚLENIA POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-02 do 2021-03-31
 

Podmiot odpowiedzialny - Powiat Pilski. W ramach projektu zaplanowano opracowanie pogłębionej analizy perspektywicznego rynku docelowego - Ameryka Północna, w celu maksymalizacji szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego powiatu pilskiego na wskazanym rynku. Opracowanie analizy jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie konieczności pogłębienia wiedzy na temat docelowych rynków zagranicznych, niezbędnej do zdobycia nowych rynków oraz pozyskania partnerów / inwestorów.


ZADANIE 7. STWORZENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ JAKO SYSTEMU KOMUNIKACJI, POŚWIĘCONEJ INTERNACJONALIZACJI I PROMOCJI GOSPODARCZEJI INWESTYCYJNEJ REGIONU:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-01-01 do 2020-12-31

Platforma ma za zadanie integrować JST, MŚP, inwestorów, kontrahentów, partnerów biznesowych/ handlowych oraz instytucje otoczenia biznesu. Na portalu udostępniona będzie także elektroniczna baza ofert inwestycji  z powiatu pilskiego. Portal stanowić zatem będzie nie tylko bazę wiedzy w zakresie internacjonalizacji, ale także bazę produktów/usług/firm, inwestorów i ofert inwestycyjnych. 

 
ZADANIE 8. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-02 do 2019-12-31

W ramach projektu zaplanowano przygotowanie materiałów informacyjno - promocyjnych w formie BROSZUR, mających na celu promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu, poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród zagranicznych partnerów, potencjalnych inwestorów i kontrahentów oraz poprawę dostępu do informacji o regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych i inwestycyjnych. Przygotowanie materiałów jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjnej regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności.

 
ZADANIE 9. PRZYGOTOWANIE FILMU PROMOCYJNEGO:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-02 do 2019-12-31

W ramach projektu zaplanowano przygotowanie i nakręcenie FILMU promującego region powiatu pilskiego pod kątem gospodarczym i inwestycyjnym. Przygotowanie filmu promującego jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjnej regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności zarówno na rynku międzynarodowym, jak i krajowym.

 
ZADANIA 10. WDROŻENIE SYSTEMU "CERTYFIKACJI” -ZAKUP STATUETEK DLA MŚP ZA INTERNACJONALIZACJĘ GOSPODARKI REGIONALNEJ:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-10-01 do 2021-12-31

W ramach projektu zaplanowano wdrożenie systemu „CERTYFIKACJI” za internacjonalizację gospodarki regionalnej. Zakupione zostaną statuetki, które otrzymają przedsiębiorstwa z sektora MŚP, biorące udział w projekcie, które potencjalnie w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia poziomu handlu zagranicznego w regionie, a co za tym idzie wpłyną na umiędzynarodowienie gospodarki powiatu pilskiego. Statuetki wraz z certyfikatem, będące częścią całości kampanii promocyjno-informacyjnej, pełnić będą rolę „wyróżniającą” MŚP na tle innych przedsiębiorstw, jako firmy międzynarodowej, prowadzącej aktywne działania zagranicą.


 ZADANIE 11. PROMOCJA GOSPODARCZA I INWESTYCYJNA W MEDIACH, W TYM KAMPANIA WIZERUNKOWA:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-10-01 do 2022-06-30

W projekcie zaplanowana została promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz kampania wizerunkowa w mediach międzynarodowych/krajowych - skierowanych do zagranicznych inwestorów. Promocja w mediach międzynarodowych jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjnej regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności. Działania w ramach zadania będą miały charakter MIĘDZYNARODOWY.

 
ZADANIE 12. PRZYGOTOWANIE OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-12-01 do 2022-06-30

W ramach projektu zaplanowano organizację wydarzenia promocyjno-informacyjnego konferencji, łączącej aspekt gospodarczy z inwestycyjnym oraz sferę biznesową z instytucjami otoczenia biznesu, w której weźmie udział ok. 60 uczestników (JST, MŚP, inwestorów, instytucji otoczenia biznesu, etc). Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami. Działania w ramach zadania będą miały charakter międzynarodowy.

 
ZADANIE 13. KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKTU:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-02 do 2021-03-31

W ramach projektu zaplanowano organizację wydarzenia promocyjno-informacyjnego: KONFERENCJI otwierającej projekt. Celem konferencji jest poinformowanie wszystkich zainteresowanych grup o rozpoczęciu realizacji projektu, w tym w szczególności: JST, MŚP czy instytucji otoczenia biznesu. Dodatkowo, na konferencję zaproszone zostaną także regionalne media - celem skutecznego promowania projektu w regionie powiatu pilskiego. Działania w ramach zadania będą miały charakter międzynarodowy.

 
ZADANIE 14. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH WIZUALIZACJI MARKI WIELKOPOLSKI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-02 do 2019-12-31

W ramach projektu zaplanowano przygotowanie materiałów promocyjno-wizualizacyjnych, dotyczących budowy marki wielkopolski, mających na celu opracowanie spójnej wizualizacji i promocji projektu, co umożliwi docelowym beneficjentom oraz pozostałym odbiorcom identyfikację z projektem.

 
ZADANIE 15. SPECJALISTA DS. INTERNACJONALIZACJI:
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-02 do 2021-03-31

W ramach projektu zaplanowano pracownika specjalistę ds. internacjonalizacji w celu świadczenia usług na rzecz beneficjenta docelowego (MŚP) w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu.

 
ZADANIE 16. MŁODSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2019-09-02 do 2022-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie pracownika młodszego specjalistę ds. promocji na rzecz beneficjenta docelowego (MŚP) w zakresie internacjonalizacji gospodarki regionu.
 

REKRUTACJA:

W dniach od 30 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Powiat Pilski prowadzi rekrutację otwartą na realizację usługi szkoleniowo-doradczej w zakresie pozyskania inwestorów dla pracowników samorządowych Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru powiatu pilskiego. 

Ogólny zakres tematyczny wsparcia dotyczyć będzie pozyskiwania inwestorów przez JST, w szczególności w zakresie następujących zagadnień tematycznych:

a. Standardy przygotowywania ofert inwestycyjnych przez JST
b. Standardy obsługi inwestorów przez JST
c. Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania inwestorów przez JST
d. Korzyści i możliwości wynikające z odpowiedniego przygotowania oferty inwestycyjnej przez JST
e. Metody i techniki wykorzystania atutów JST w kontekście pozyskiwania inwestorów przez JST
f. Praktyczna wiedza w zakresie możliwości (prawnie ograniczonych) negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz zabezpieczania interesów JST oraz osiągniecia i sukcesu w stworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

Chętnych prosimy o wypełnienie Regulaminu wraz z załącznikami (do pobrania poniżej) oraz przekazanie ich pocztą, kurierem lub osobiście na adres Biura Projektu: Starostwo Powiatowe w Pile, Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju, al. Niepodległości 33/35, III piętro, pokój nr 316, 64-920 Piła.
 


REKRUTACJA WSTĘPNA

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” Powiat Pilski przeprowadza rekrutację wstęoną (pre-ankietę) dotyczącą zapotrzebowania przedsiębiorstw MŚP z powiatu pilskiego na uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych (USA, Niemcy) oraz wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaplanowanych do realizacji w okresie 01.2020 r. do 03.2021 r.

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zawarte w załączonym dokumencie pytania ankietowe. Celem prowadzonego badania jest możliwie największe dostosowanie działań projektowych do zapotrzebowania mikro, małych i średnich firm z powiatu pilskiego, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne.

Prosimy o dostarczenie wypełnionych pre-ankiet w terminie do 29 listopada 2019 r. w jednej z wybranych form:
- Pocztą elektroniczną na adres: ue@powiat.pila.pl
- Pocztą, kurierem lub osobiście na adres Biura Projektu: Starostwo Powiatowe w Pile, Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju, al. Niepodległości 33/35, III piętro, pokój nr 316, 64-920 Piła
 

Informujemy, że wszystkie przedsiębiorstwa, które dostarczą pre-ankietę, będą informowane o planowanym terminie rozpoczęcia rekrutacji firm do projektu oraz o rozpoczęciu rekrutacji.


W celu ułatwienia wypełnienia PRE- ANKIETY poniżej publikujemy do pobrania spis kodów PKD przypisanych do danej barnży.

UWAGA!!! PRZEDŁUŻAMY TERMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”

Powiat Pilski przeprowadza wydłuża do dnia 20.12.2019 r. rekrutację wstępną (pre-ankietę) dotyczącą zapotrzebowania przedsiębiorstw MŚP z powiatu pilskiego na uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych (USA, Niemcy) oraz wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaplanowanych do realizacji w okresie 01.2020 r. do 03.2021 r.


Konferencja „Biznes Bez Granic – jak wejść na rynek międzynarodowy”

30 października w budynku MDK ISKRA w Pile odbyła się konferencja „Biznes Bez Granic – jak wejść na rynek międzynarodowy”, inaugurująca projekt  pn. „Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego”. 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm z naszego regionu, którzy mają ambicje poszerzyć swoją działalność, nawiązać współpracę z partnerami biznesowymi za granicą, zdobyć nowe rynki zbytu, a tym samym zwiększyć swoje zyski.

Podczas konferencji jednym z prelegentów był Rafał Wojciechowski z UL International Polska Sp. z o.o., który przedstawił szereg ciekawych informacji na temat rozszerzania działalności biznesowej i wprowadzania produktów na rynek USA. Firma UL International Polska Sp. z o.o. zajmuje się między innymi certyfikowaniem i nadawaniem znaków jakości na rynek amerykański i kanadyjski.
Sebastian Kuśmierek z Polskiego Klastra Eksportowego przybliżył uczestnikom rynek amerykański i niemiecki oraz przedstawił zasady współpracy na tych rynkach. Polski Klaster Eksportowy to organizacja powołana do życia przez Fundację Promocji Eksportu. Celem Klastra jest ułatwienie polskim firmom dostępu do rynków zagranicznych poprzez zastosowanie na nich najskuteczniejszych narzędzi do popularyzacji polskich produktów i usług.

Tematyka konferencji dotyczyła także zatrudniania cudzoziemców. W tym zakresie porad praktycznych udzielili: Andrzej Soboń Zastępca Dyrektora w Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu oraz Ewa Dorna Dyrektor PUP w Pile.
Do udziału w kolejnych działaniach w ramach projektu zachęcal przedsiębiorców także Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.
Zasady rekrutacji na targi zagraniczne przedstawiła Karolina Szambelańczyk, dyrektor Wydziału Funduszów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Pile.

Uczestnicy mogli skorzystać z porad ekspertów zarówno w zakresie rekrutacji do projektu jak i zatrudniania cudzoziemców.

Przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w konferencji, nie kryli, że są zainteresowani rozwojem swoich firm, zwiększeniem sprzedaży, właśnie za granicą.

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to March 31, 2022 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE