loader

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej
Oświadczenie w sprawie dostępności
Starostwo Powiatowe w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
style="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://www.powiat.pila.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia  w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
W stosunku do strony www.powiat.pila.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://www.powiat.pila.pl spełnia wymagania w 89.94%.
Status pod względem zgodności:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia  4 kwietnia 2019 r., poz. 848), z powodu poniżej wymienionych niezgodności:
- część plików nie jest dostępna cyfrowo,
- część obrazów graficznych nie posiada tekstu alternatywnego opisującego obraz,
- nagrania wideo nie zawierają transkrypcji a część nagranie nie zawiera podpisu osób przemawiających.
 
Informacje dodatkowe
 

 1. Publikacja strony https://www.powiat.pila.pl: 07.11.2016 r.
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.02.2020 r.
 3. Data sporządzenia deklaracji dostępności: 27.03.2020 r.
 4. Odpowiedzialnym za dostępność cyfrową strony jest: Biuro Informatyczne.
 5. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się za pomocą skrzynki e-mail: starostwo@powiat.pila.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 6. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
 7. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (TAB, SHIFT+TAB).
 8. Starostwo Powiatowe w Pile dokłada wszelkich starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów, a serwis był zgodny  z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0).
 9.  W menu "O powiecie, Dane adresowe" zawarte są dane teleadresowe instytucji.

 
 

Dostępność architektoniczna obiektów Starostwa Powiatowego w Pile


Budynek Starostwa Powiatowego znajduje się w Pile przy alei Niepodległości 33/35 i został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 

 1. stosowne oznakowanie,

 2. likwidację barier architektonicznych,

 3. likwidację barier komunikacyjnych,

 4. umożliwienie dostępu do pomieszczeń Starostwa dla osób z niepełnosprawnością

 
W szczególności zrealizowano następujące działania:
Budynek „A”

 1. Do budynku „A” Starostwa (oznaczenie widoczne na budynku) od alei Niepodległości prowadzą dwa wejścia – wejście główne – (nr I) oraz wejście do Wydziału Komunikacji – (nr II).

 2. Przy schodach do obu wejść do budynku „A” znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich wraz z poręczami. Podjazdy mają widoczne oznaczenie na ścianie budynku.

 3. Punkt Informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego (I).

 4. W budynku nie ma bramek zabezpieczających.

 5. Na parter budynku prowadzą dwa stopnie. Po prawej stronie od wejścia (wewnątrz budynku) znajduję się podjazd dla wózków inwalidzkich.

 6. Przed budynkiem „A” Starostwa oznakowano kolorem niebieskim 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wszystkie miejsca parkingowe są bezpłatne.

 7. Przy wejściu głównym (numer I)  do budynku „A” od alei Niepodległości zainstalowano drzwi otwierane automatycznie umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.

 8. Przy wejściu (numer II) do budynku „A” od alei Niepodległości również zainstalowano drzwi otwierane automatycznie po naciśnięciu specjalnie oznakowanego przycisku umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.

 9. Dla osób z niepełnosprawnościami została przystosowana winda.

 10. Winda posiada sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację, na której zatrzymała się winda oraz wskazaniem wydziałów jakie znajdują się na danym piętrze. Przyciski do obsługi windy posiadają oznaczenie w alfabecie brajla.

 11. W budynku „A” dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich obejmuje parter oraz I, II   i III piętro. Na piętro IV prowadzą schody – brak dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich.

 12. Na parterze budynku dostosowano łazienkę na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

 13. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 14. Korzystanie z usług tłumacza migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

 15. Brak zakazu wejścia do budynku z psem asystującym.

Budynek „B”

 1. Wejście do budynku „B” odbywa się przez budynek „A”. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter, natomiast na I piętro prowadzą schody.

 2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest w budynku „A” na parterze.

Budynek „C”

 1. Do budynku „C” prowadzą dwa wejścia od strony alei Niepodległości.

 2. Do wejścia głównego prowadzi podjazd, który umożliwia wejście do budynku osobom niepełnosprawnym. Wejście to jest na poziomie parteru.

 3. Do wejścia „bocznego” prowadzą schody. Wejście to jest na poziomie parteru.

 4. Budynek ma pięć pięter.

 5. W budynku znajdują się 2 windy (windy te nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej).

 6. Na parterze budynku dostosowano łazienkę do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 7. Przed budynkiem „C” oznakowano 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 8. Brak zakazu wejścia do budynku z psem asystującym.

 
Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie.
 • Tabele zawierają wiersz nagłówkowy oraz tytuł tabeli.
 • Strona posiada Wyszukiwarkę.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przydatne linki

 

Procedura wnioskowa i skargowa


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 551 77 00
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

 

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
From January 1, new provisions of the contract for specific work
From January 1, new provisions of the contract for specific work
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to March 31, 2022 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.
Ta witryna korzysta z plików cookies, aby lepiej prezentować treści, zapewnić sprawne oraz bezpieczne działanie, a także w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. CLOSE