loader
30.06.2021

Recruitment for Pro-innovative services for enterprises is underway

Recruitment for Pro-innovative services for enterprises is underway

Od 01.04.2021 do 27.01.2022 trwa nabór wniosków na Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.6 Granty na Eurogranty, Inteligentny Rozwój.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Szczegóły i niezbędne dokumenty aplikacyjne dostępne są na https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-236-granty-na-eurogranty-1/

 

 

Piła district
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego
Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regi...
See more See more
Expert’s view
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
Nagranie z webinarium- Europejski Zielony Ład
...
See more See more
Project entitled "Economic promotion of the Piła district" project no. RPWP.01.04.02-30-0001 / 18 is carried out by the Piła county in partnership with the Foundation for the Support of Innovation in JST from September 2, 2019 to September 30, 2023 The project is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Priority axis 1 Innovative and competitive economy, Measure 1.4. Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2 Economic promotion of the region.

This website uses cookies to provide you our services and site functionality and for site usage analysis. You may also deny all non-essential cookies in your browser’s settings. To learn more about cookies, click here.

CLOSE