loader

Działki na sprzedaż - Chlebno, Trzeboń

Description

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza drugie przetargi ustne ograniczone  na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w:
1)  Chlebno dz. nr 55/1 o pow. 3,8702 ha Kw PO1Z/00047164/9 wadium – 25 000,00 zł
2)  Trzeboń dz. nr 110 o pow. 1, 2363 ha Kw PO1Z/00047163/2 wadium – 7 500,00 zł

W przetargu mogą brać udział wyłącznie rolnicy indywidualni w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655).

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ 9 LUTEGO 2021 r. od godz. 9.00 w siedzibie STAROSTWA POWIATOWEGO W PILE w sali nr 39 (parter), przy alei Niepodległości 33-35 (odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności podanej powyżej).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu (PLN) na konto nr 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242 oraz zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z niezbędnymi dokumentami (określone w pełnej treści ogłoszenia zamieszczonej na bip.powiat.pila.pl - przetargi na nieruchomości) należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na nieruchomości rolne – nie otwierać do 05.02.2021 do godz. 15” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33-35 pokój 15 (kancelaria) do dnia 5 lutego 2021 r. do godz. 15.00.
Wadium należy wnieść do 5 lutego.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego.

Szczegóły przetargów i warunki uczestnictwa na stronie: bip.powiat.pila.pl - prztetargi na nieruchomości ZOBACZ TUTAJ

WAŻNE

Warunkiem uczestnictwa w przetargu oprócz wpłaty wadium jest zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z niezbędnymi dokumentami, którymi są:

  1. Dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego  - dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo;
  2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z  nieruchomości rolnych wchodząca w skład gospodarstwa rolnego;
  3. Oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej – należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem;     
  4. Dokumenty lub kopie potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą;
  5. Potwierdzenie wniesienia wadium.
  6. Podanie adresu e-mail w celu przekazania informacji o zakwalifikowaniu się do przetargu.
Photos
Ta witryna korzysta z plików cookies, aby lepiej prezentować treści, zapewnić sprawne oraz bezpieczne działanie, a także w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. CLOSE